โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์หมายถึงอะไร

เรียนจบมาแล้ว กลัวจะตกงาน แต่ถ้าเรียนจบจากโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ จะไม่มีวันตกงาน
นี่คือคอนเซปต์หลักของการก่อตั้งโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ โดยบริษัทซีพี ออลล์ เจ้าของแฟรนไชส์ร้านสะดวกซื้ออันดับหนึ่งของประเทศไทยอย่าง 7/11
คนที่เรียนจบจากที่นี่ จะมีงานทำทันที นั่นคือได้ทำงานที่ 7/11 หรือทำงานให้กับทางเครือ CP นี่จึงเป็นสถาบันการศึกษาสายอาชีพที่เน้นผลิตคนเพื่อป้อนเข้าสู่องค์กรทางธุรกิจที่มีเครือข่ายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย
ต้องยอมรับว่า การก่อตั้งสถาบันโรงเรียนปัญญาภิวิฒน์ เป็นการผูกขาดและสรรหาบุคลากรที่มีวิสัยทัศน์มาก แทนที่จะรับคนภายนอกเข้ามาฝึกฝนงานสำหรับ CP ก็มิสู้สร้างคนขึ้นมาตั้งแต่ 0 เป็นอาชีพทางเลือกในยุคที่ตลาดแรงงานกำลังแข่งขันกันอย่างรุนแรง และทำในสิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนโดยเฉพาะสำหรับครอบครัวที่มีฐานะต่ำกำลังเป็นห่วงกลัวว่าลูกหลานเรียนจบมาจะไม่มีงานทำ
อันที่จริงแล้ว คนที่เรียนจบจากปัญญาภัวัฒน์ก็ใช่ว่าจะต้องมาทำงานที่ 7/11 เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่คนที่มีแววดี ก็มีโอกาสได้รับทุนเพื่อไปเรียนต่อถึงต่างประเทศ หรือเป็นนักวิจัยทำงานให้ในเครือ CP หรือมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพการงานด้านบริหารและอื่นๆได้เช่นกัน อย่างน้อยที่สุด นี่เป็นสิ่งที่ ก่อศํกดิ์ ไชยรัศมีศํกดิ์ CEO ของซีพีออลล์ได้พยายามชี้แจงให้ผู้คนทำความเข้าใจบทบาทของสถาบันนี้เสียใหม่
เดิมทีแล้ว สถาบันวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาเอกชน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี ก่อตั้งโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคี เป็นความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อมุ่งเน้นการเรียนในเชิงทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติงานจริงตลอดระยะเวลาของหลักสูตร
ดังนั้นคอนเซปต์หลักที่เป็นจุดแข็งคือ จบแล้วมีงานทำ 100% ไม่ว่าสาขาวิชาใดก็ตาม จึงทำได้จริง เพราะเท่ากับว่าสถานประกอบการจะได้นักศึกษาไปฝึกงานในระหว่างเรียน เมื่อจบแล้ว ก็สามารถออกมาทำงานได้เลย แล้วที่สำคัญคือ ทำให้เด็กมีรายได้ มีเบี้ยเลี้ยงให้ในระหว่างเรียนภาคปฏิบัติ เน้นการปฏิบัติงานจริง นับว่าเหมาะมากสำหรับผู้ที่มีฐานะและรายได้ของครอบครัวต่ำ จำเป็นต้องหารายได้มาช่วยทางบ้าน พ่อแม่หลายคนจึงเริ่มส่งลูกหลานมาเรียนในสถาบันมากขึ้น และในสาขาธุรกิจค้าปลีก จะมีทุนการศึกษาให้ตลอดหลักสูตรด้วย เมื่อเรียนจบแล้วจึงต้องเข้ามาทำงานให้ทางซีพีต่อไป ขณะเดียวกันก็มีสิทธิที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกต่อได้ที่สถาบันด้วย
สำหรับรูปแบบการเรียนการสอน จะเป็นแบบสลับเรียน หรือ Block Course ใน 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 เทอม มีระยะเวลาเรียนแต่ละเทอมคือ 6 เดือน แล้วแบ่งการเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่ม A เรียนภาคทฤษฎี เรียน 3 เดือนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ หรือวิทยาลัยเครือข่ายอาชีวศึกษาเอกชน