เรียนช่างไฟฟ้าจบมาประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง

เรียนช่างไฟฟ้าจบมาประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง

‘ช่างไฟฟ้า’ เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความน่าสนใจรวมทั้งมีโอกาสขยายตัวเป็นอันดับต้นๆ เพราะทุกวันนี้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ล้วนเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์ เพราะฉะนั้นการใช้ตลอดจนการแก้ไขปัญหาต่างๆ จึงจำเป็นต้องอาศัยผู้มีความชำนาญเฉพาะทาง มิฉะนั้นอาจเกิดอันตรายได้ เช่น ช่างไฟฟ้าที่ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆอันเกิดขึ้นกับไฟฟ้าภายในบ้าน เนื่องจากปัจจุบันนี้บ้านทุกบ้านล้วนมีไฟฟ้าใช้กันอยู่แล้ว ด้วยเหตุนี้การเลือกเรียนสาขาวิชานี้จึงแทบไม่มีโอกาสตกงาน ถ้าไม่เลือกงาน และมีความสามารถมากพอ อีกทั้งยังสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปอย่างสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจนกลายเป็นวิศวกรได้อีกด้วย

รายละเอียดการเรียน

เช่น การเดินสายไฟภายในบ้าน , เดินสายไฟภายในอากาศ , การติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ , การตรวจเช็คระบบ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาต่างๆ อันเกี่ยวกับไฟฟ้า เป็นต้น เพราะฉะนั้นวิธีจัดการเรียนการสอนสาขาช่างไฟฟ้า จึงให้ความสำคัญในการสร้างความรู้พื้นฐานด้านระบบไฟ , การติดตั้ง, การเดินสายไฟ , การต่อวงจรไฟในรูปแบบต่าง ๆ , การตรวจเช็คระบบไฟ , การตรวจสอบพร้อมซ่อมอุปกรณ์ เป็นต้น มีการให้ความใส่ใจกับการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติควบคู่กันไป เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน

แนวทางการศึกษาหลังจากจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 • ปวช. สาขาช่างไฟฟ้า
 • ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า , วิศวกรรมอุตสาหกรรม , ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นต้น
 • ปริญญาโท
 • ปริญญาเอก

ลักษณะของงานการทำงานที่เกี่ยวข้องกับอาชีพช่างไฟฟ้า

 • ซ่อมบำรุง
 • ตรวจสอบระบบ
 • ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • ตรวจซ่อมอุปกรณ์
 • อื่น ๆ

เมื่อเรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพอะไรไดบ้าง

 • ช่างไฟอิสระ
 • พนักงานตรวจซ่อมประจำบริษัท
 • สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานรัฐและเอกชน
 • ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า
 • ช่างติดตั้งอุปกรณ์ และช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • ทำธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการซ่อมและติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • ทำธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • พนักงานการไฟฟ้าของรัฐวิสาหกิจ
 • อื่นๆ

สำหรับในปัจจุบันนี้อาชีพช่างซ่อมไฟฟ้า จัดเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่จำเป็นสำหรับยุคเทคโนโลยี ที่มีการเจริญก้าวหน้าขึ้นทุกวัน เรียกได้ว่าเป็นอาชีพที่มีโอกาสขยายตัวสูง เมื่อเรียนจบก็สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย ทั้งเป็นพนักงานของเอกชน , รัฐบาลหรือจะเป็นเจ้าของกิจการก็ได้ เพราะฉะนั้นการเลือกเรียนวิชาชีพนี้ ก็เป็นอีกทางเลือกอันน่าสนใจ จากการสำรวจในปี 2018 ของ 6 อาชีพที่กำลังจะขาดแคลนในประเทศไทย ช่างไฟฟ้า ก็เป็นหนึ่งในนั้น เมื่อข้าวของเครื่องใช้เกิดความเสียหาย มันเรื่องที่ค่อนข้างจะอันตรายทำให้ผู้คนไม่กล้าซ่อมเอง เพราะกลัวโดนช็อตหรือดูด จึงต้องเรียกผู้เชี่ยวชาญมาจัดการ ด้วยเหตุนี้ถ้าใครซ่อมไฟฟ้าเป็นพร้อมบริการดีล่ะก็ ถูกเรียกใช้งานบ่อยแน่ๆ