ลักษณะเด่นของบุคลิกภาพของผู้จะมาเป็น ‘ช่างเทคนิคไฟฟ้า’

หน้าที่ช่างเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า

ลักษณะเด่นของบุคลิกภาพของผู้จะมาเป็น ‘ช่างเทคนิคไฟฟ้า’

engineering technician

อีกหนึ่งอาชีพอันน่าสนใจ อีกทั้งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานอยู่ไม่ใช่น้อย ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคก็เป็นอาชีพที่ไม่ต้องกลัวว่าจะตกงาน กับอาชีพ ‘ช่างเทคนิคไฟฟ้า’ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งของสาขาอาชีพช่าง สำหรับวันนี้เราจะพาคุณผู้อ่านไปทำความรู้จักกับอาชีพนี้ให้ดียิ่งขึ้นกันค่ะ

ช่างเทคนิคไฟฟ้า’ ต้องมีบุคลิกภาพอย่างไร

ผู้จะประกอบอาชีพนี้ได้จะต้องเป็นบุคคลชอบใช้กำลังกาย , ใช้แรงตื่นตัวตลอดเวลา , ชอบทำงานกลางแจ้ง รวมทั้งทำกิจกรรมอันเกี่ยวกับสิ่งของ  เช่น เครื่องจักรกล , ทักษะทางภาษา , ทักษะการสร้าง เหมาะสำหรับผู้มีโลกส่วนตัวสูง การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอื่นมีน้อย พยายามหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องเกี่ยวข้องกับบุุคคลอื่น อีกทั้งยังเป็นผู้เคร่งในระเบียบแบบแผนมาก

ลักษณะเด่นของบุคลิกภาพของผู้จะมาเป็น ‘ช่างเทคนิคไฟฟ้า’

มีความเป็นผู้ใหญ่ , อดทน , มีมานะบากบั่น , กล้าแสดงผลงานของตัวเอง หากแต่ในขณะเดียวกันทักษะการสร้างสัมพันธภาพกับสังคมมีน้อย

อาชีพ ‘ช่างเทคนิคไฟฟ้า’

 • ประกอบอาชีพทางเทคนิคภายใต้การแนะนำของวิศวกรไฟฟ้า จำเป็นต้องเรียนรู้ถึงเรื่องทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการทางไฟฟ้า การทดสอบไฟฟ้า รวมทั้งนำความรู้ทักษะพิเศษมาใช้ในการผลิต ก่อสร้าง ติดตั้ง การทดสอบ ตลอดจนมีความรู้ในการรักษา พร้อมพัฒนารวมทั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบไฟฟ้าตลอดจนส่วนประกอบต่าง ๆได้อย่างชำนาญ
 • เตรียมแผนงาน รายงาน , ภาพ , แผนภาพ , ข้อมูล , รายงาน รวมทั้งรายละเอียดต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ด้วยการใช้มือหรือเครื่องมือประกอบ ติดตั้ง , ใช้งาน , ดูแล , แก้ไข ตลอดจนการปฏิบัติงานด้านอื่น ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า
 • ตรวจหาสาเหตุที่ทำให้ระบบไฟฟ้าขัดข้องหลังจากนั้นจึงหาทางแก้ไขต่อไป
 • บำรุงรักษาพร้อมซ่อมแซม ตลอดจนปฏิบัติงานทางด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ทำ

 • ทำงานภายใต้การแนะนำของวิศวกรไฟฟ้า
 • ใช้หลักการทางทฤษฎีอิเล็กทรอนิกส์หลักของ
 • ติดตั้ง , ซ่อมบำรุง , ควบคุมการทำงานของไฟฟ้า , เครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในอุตสาหกรรม
 • ช่างเทคนิคไฟฟ้าจะปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยวิศวกรในหลายๆด้าน
 • ปรับแต่งควบคุมพร้อมเช็คไฟฟ้า
 • เดินสายไฟฟ้าพร้อมระบบจ่ายพลังงาน ตลอดจนควบคุมเครื่องจักรในโรงงาน
 • ตรวจเช็ค , ซ่อมแซม พร้อมติดตั้งเครื่องจักรทางไฟฟ้า
 • ซ่อมแซมพร้อมบำรุงรักษาเครื่องมือ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

การจ้างงานของช่างเทคนิคไฟฟ้า

‘ช่างเทคนิคไฟฟ้า’ จะได้รับค่าตอบแทนในลักษณะเป็นเงินเดือน หากแต่จะได้เท่าไหร่นั้นก็แตกต่างกันไปตามทักษะส่วนตัว , ความรู้ , ความชำนาญ รวมทั้งสถานประกอบกิจการนั้นๆ สำหรับอัตราเงินเดือนของผู้ประกอบอาชีพนี้ ในส่วนของภาคเอกชนก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ , ความสามารถรวมทั้งความชำนาญงาน นอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนแล้ว ยังสามารถได้รับค่าตอบแทนในรูปอื่นๆอีกมากมาย เช่น ค่ารักษาพยาบาล , เงินสะสม , เงินช่วยเหลือสวัสดิการตามกฎหมายกำหนด

สภาพการทำงาน

ผู้ประกอบอาชีพนี้ จะได้ทำงานทั้งในและนอกสถานที่  โดยมีจุดมุ่งหมายหลักในการดูแลระบบควบคุมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความอดทนต่อบรรยากาศอันน่าอึดอัด เช่น ความร้อน , เสียง และกลิ่นของสารเคมีต่างๆ  นอกจากนี้ในบางครั้ง ยังจำเป็นต้องทำงานเพียงลำพัง ทำให้ต้องใช้ความระมัดระวังตลอดจนรอบคอบส่วนตัวสูงอยู่พอสมควร เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานอีกทั้งในบางครั้งก็ต้องทำงานเกินเวลา หากแต่เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ชอบเป็นจุดเด่น หรือไม่ค่อยชอบเข้าสังคม

โอกาสสร้างความก้าวหน้าในอาชีพ

 • ผู้รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจจะได้เลื่อนขั้นตามกำหนด
 • พนักงานเอกชนจะได้เลื่อนตำแหน่งงานและเงินเดือนสูงขึ้น
 • สามารถหารายได้พิเศษ ด้วยการรับจ็อบพิเศษติดตั้งระบบไฟฟ้าตามที่ต่างๆ
 • สำหรับผู้ประกอบอาชีพนี้ ที่ไม่ต้องการหยุดความรู้ความสามารถของตัวเอง ต้องการความก้าวหน้าในอาชีพสามารถศึกษาต่อในวิทยฐานะในตำแหน่งที่สูงขึ้นได้

และนี่ก็คือการทำงานของช่างเทคนิคไฟฟ้า ถ้าคุณมีความสนใจและมีลักษณะนิสัยตามที่กล่าวมาในข้างต้น อาชีพนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความเหมาะสมกับคุณมากเลยทีเดียวเชียว